การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-GP

ผู้ค้าที่จะติดต่อทําธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้า และลดความซ้ำซ้อนในการป้อนข้อมูลของผู้ค้าที่จะต้องมีการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่เข้ามาประมูลงานของรัฐ นอกจากนี้ทําให้เกิดการรวบรวมข้อมูลผู้ค้าเพื่อในไปใช้ประโยชน์ ในด้านอื่น ๆ เช่น การจัดเกรดผู้ค้าและการวิเคราะห์เชิงสถิติต่างๆ เป็นต้น

ทำไมผู้ค้าต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

1.หลังได้รับอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าจะเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ e-GP ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ ทั้งนี้หลังได้รับรหัสข้างต้น กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ผู้ค้าสามารถดดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในระบบ e-GP ได้ด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลที่อยู่สถานประกอบการ ข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น

2.สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น การขอรับ/ซื้อเอกสาร การยื่นซองเป็นต้น

3.สามารถค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้างว่าดําเนินการถึงขั้นตอนใด

4.ได้รับข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามที่เลือกรับ ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทต่าง ๆ ซึ่งเมื่อหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างได้จัดทําประกาศความต้องการซื้อหรือจ้างโครงการใดระบบจะส่งข้อมูลให้ทาง e-mail ตามที่ผู้ค้าได้ลงทะเบียนไว้เช่น ประกาศประเภทวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับรัฐในระบบ e-GP

1.การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน

ข้าสู่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)จากนั้นกดปุ่ม“ลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่นี่” ดังรูปที่ 1 ระบบฯ จะแสดงหน้าจอลงทะเบียน ให้เลือก “การลงทะเบียน

ผู้ค้ากับภาครัฐ” ดังรูปที่ 2 เพื่อไปยังหน้าเริ่มต้นการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ดังรูปที่ 3โดยที่

        1.ผู้ค้ากับภาครัฐ หมายถึง นิติบุคคล/บุคคล/ห้างร้าน ที่มีความประสงค์จะเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ

        2.กรณีที่สำนักงานใหญ่ต้องการเพิ่มผู้ปฏิบัติงาน ให้เลือกลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่/สาขาทั้งนี้ต้องมีการลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐก่อน

                                                                         รูปที่ 1 หน้าเว็บไซต์ “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

                                                                                     รูปที่ 2 หน้าจอระบบการลงทะเบียน

                                                                        รูปที่3 หน้าจอเริ่มต้นการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

2.กรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

กรอกข้อมูลทุกช่องภายในหน้าเว็บการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ดังรูปที่ 4 , 5 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนกดยืนยันที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” ดังรูปที่ 8 หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบข้อมูลให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

                                                                        รูปที่4 หน้าเว็บการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

                                                                        รูปที่5 หน้าเว็บการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

                                                                        รูปที่5 หน้าเว็บการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

3.ขั้นตอน การบันทึกข้อมูล

ข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับ (ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) ที่ผู้ลงทะเบียนสนใจเลือกรับ เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประเภท จ้างก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับ สามารถเลือกรับได้มากกว่า 1 รายการบันทึก ใส่รหัสที่เห็น ต้องบันทึกให้ตรงกับตัวอักษรที่แสดง และทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูลเมื่อผู้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบฯ จะแสดงข้อความคําถามเพื่อยืนยันการจัดเก็บข้อมูล

ดูระบบทั้งหมดของ SPLITR SMART MEETING ROOM ได้ที่นี้เลย>> คลิกเพื่ออ่าน