ผลงานของเรา > ระบบงานบุคลากร

ระบบงานบุคลากร

เว็บไซต์การจัดการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

รายละเอียดโครงการ    

      ชื่อโครงการ
  • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

     ประเภทของงาน

  • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงาน

    ลูกค้าที่ใช้บริการ

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี