รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อโครงการ

  พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย Thai Agricultural Culture Museum (TACM)

 • ประเภทของงาน

  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
   - ข้อมูลข่าวสาร
   - ห้องภาพพิพิธภัณฑ์
   - สื่อเผยแพร่
   - บทความ

 • ลูกค้าที่ใช้บริการ

  กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียดโครงการ

               มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้